جلسه کاری مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ جناب آقای محمدی و مشاور محترم حقوقی شرکت، جناب آقای دکتر فرج اللهی، با مدیران واحدهای اعتباری مجموعه