حضور معاون گردشگری و خدمات رفاهی شرکت شباهنگ و مدیر کل اصناف کشاورزی و تشکلهای مردم نهاد سازمان تعاون روستایی مرکزی در سمینار بازاریابی الکترونیک، مهندسی اجرایی و مدیریت انگیزشی