برگزاری دومین جلسه شورای معاونین شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار
دستور جلسه:
۱. ابلاع احکام و شرح وظایف مسئولین جدید الانتصاب توسط مدیرعامل
آقایان:
۱_ طالبی، مسئول حسابرسی داخلی
۲_بختیاری، مسئول حراست
۳_ شکیبایی، مسئول آموزش
۴_ خانم سمیرا شمسی، مسئول بخش کشاورزی
۲. ارائه گزارش عملکرد فصلی واحدها
۳. تاکید بر تنظیم تقویم آموزشی شرکت و ارائه لیست نیازهای آموزشی هر واحد توسط معاونت ها
۴. برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره ورزشی فجر
۵. تاکید بر ارائه طرح های پیشنهادی با قابلیت اجرا و استفاده از ظرفیت های موجود جهت بهره برداری بهینه از توانمندیهای حال حاضر بخش های ورزشی، بازرگانی و گردشگری