جلسه هیئت مدیره آژانس مسافرتی رهادگشت شباهنگ
دستور جلسه:
۱. ارائه گزارش عملکرد مدیرعامل شرکت رهادگشت
۲. دریافت مجوز پیگیری امور و انعقاد قردادهای پیشنهادی از سوی رهادگشت با شرایط و ضوابط مورد پذیرش شرکت تعاونی شباهنگ