یکشنبه ۹۷/۱۰/۲ مرکز آموزش شباهنگ
دوره آموزشی ارتباطات موثر
ویژه مدیران تعاونی شباهنگ