دوره آموزش قانون چک ویژه پرسنل واحدهای اعتباری، کارشناسان حسابداری و بازرگانی شرکت تعاونی شباهنگ در مرکز آموزش شباهنگ به مدت ۳ ساعت برگزار گردید.