به یمن آمدنش جوانه های مهر از قلبهای تپنده سرک می کشند
بوی ناب خاک باران خورده از رویشی دوباره خبر می دهد
لبخند مهتاب در آیینه نگاه چشمه ساران نعمه جاودانگی می سراید
و رقص برگهای سبز بید از حضور بهار بانوی زیباروی طبیعت است
بهارانتان جاودانه باد..