آخرین جلسه شورای معاونین در سال 1397
دستور جلسه:
تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در واحدهای شرکت تعاونی روستایی شباهنگ در سالی که گذشت.