بازدید اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان های استان همدان از عملکرد شزکت تعاونی شباهنگ شهریار جهت آشنایی با روند عملیاتی شده در مجموعه شباهنگ و الگو برداری از سیستم اجرایی در این مجموعه