مجمع عمومی عادی به درخواست بازرسان و مجوز شماره 184/2725 مورخ 98/3/19 راس ساعت 9 صبح در تالار شباهنگ برگزار شد.