جلسه هم اندیشی فرماندار محترم شهرستان شهریار، جناب آقای مهندس طاهری با شهرداران محترم مناطق شهرستان شهریار ، بخشدار محترم جناب آقای مهندس رحیمی، مدیرعامل و مشاور حقوقی شرکت تعاونی شباهنگ شهریار، آقایان محمدی و دکتر فرج الهی، در خصوص ایجاد طرح اقتصادی و فرصت های شغلی و درآمد پایدار در سطح شهرستان شهریار