جلسه بررسی و اعلام مصوبات مجمع عمومی مورخه ۹۳/۳/۳۰
با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و اعضای منتخب مجمع عمومی شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار