جلسه آموزشی اصول بازرگانی


ویژه معاونین شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار

 

استاد: جناب آقای محمدی، از مدیران ارشد شرکت صبا باطری


با حضور: مدیرعامل، مشاور حقوقی و معاونین شرکت شباهنگ