جلسه هماهنگی در خصوص پیشبرد روند دریافت مجوز دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه ای با حضور دکتر حمید قاسمی رئیس دانشگاه پیام نور، مصدق معاون فرهنگی- آموزشی و سلمانی مدیر استادیوم ورزشی شرکت تعاوتی روستایی شباهنگ