کارگاه آموزشی تغذیه درختان میوه با حضور جمعی از کشاورزان عضو و مهندس سمیرا شمسی معاون کشاورزی تعاونی روستایی شباهنگ