دوره آموزشی-تفریحی ویژه مدیران تعاونی ها


موضوع آموزشی: تهیه و تنظیم گزارش مالی


مکان: شمشک دربندسر


با حضور پرسنل شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار