پیروی پیگیری های به عمل آمده از سوی معاون کشاورزی، خانم مهندس شمسی و معاون فرهنگی_ آموزشی تعاونی شباهنگ، خانم مصدق در خصوص پژوهش و بررسی در حوزه تاثیر گیاهان دارویی بر کنترل آفات و افزایش تولید محصولات کشاورزی سالم جلسه ای با حضور مدیر عامل تعاونی شباهنگ جناب آقای محمدی و جناب آقای دکتر عیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، پژوشگر و محقق در حوزه اسانس های گیاهان و از اساتید برجسته پارک علم و فناوری تهران در دفتر مرکزی تعاونی شباهنگ برگزار گردید.
سپس بازدیدی در راستای معرفی پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی شرکت از مجتمع کشاورزی حیات پاک صورت پذیرفت.
این جلسات تا حصول نتیجه همچنان ادامه خواهد داشت..