آگهی دعوت گروه های شرکت تعاونی شباهنگ

1-علیشاه عوض 2-دهمویز 3-کهنز 4-رزکان 5-حصارزیرک 6-رضی آباد 7-باباسلمان 8-دینارآباد 9-اسدآباد

10-اسکمان 11-هفت جوی

به شرح و تاریخ زیر میباشد.

 

 

 

دهمویز

 

 

کهنز

 

 

رزکان

 

حصارزیرک

 

رضی آباد

 

باباسلمان

 

دینارآباد

 

اسدآباد

اسکمان

هفت جوی