حضور مدیران واحد های تحت پوشش شرکت شباهنگ در دوره آموزشی صورت های مالی

برگزار کننده :اداره تعاون استان تهران

مدرس : جناب آقای علیجانی

مکان : واحد آموزش شرکت شباهنگ