جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار
با حضور دکتر قاسمی رئیس محترم مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران و دکتر دستجردی مدیرکل محترم فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، با رویکرد تاسیس دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ تشکیل شد و با ارائه گزارش مدیرعامل شرکت شباهنگ، جناب آقای محمدی در خصوص روند پیشرفت عملیاتی این پروژه ادامه یافت.