جلسه هم اندیشی و تبیین و تائید نهایی طرح مشترک تاسیس بانک یا موسسه مالی اعتباری غرب تهران (شهریار) با حضور فرماندار محترم شهرستان شهریار و نمایندگان اتحادیه تعاونی روستایی و آقای دکتر فرج الهی