اهدای لوح سپاس از طرف شرکت تعاونی شباهنگ به کشاورزان نمونه شهرستان شهریار آقایان اکبر کرمی و احمد صالح خواجه حسینی توسط مدیر عامل تعاونی شباهنگ آقای مهندس محمدی و با حضور  معاون کشاورزی شباهنگ خانم مهندس شمسی و مدیرعامل شرکت نوآوران حیات پاک آقای مهندس جعفری