با الطاف خداوند متعال و با اهتمام هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونت بازرگانی شرکت تعاونی شباهنگ برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات شباهنگ افتتاح شد و فروشگاه مصرف شهرک کهنز به بهره‌برداری رسید.