مجمع عمومی عادی در تاریخ 99/02/11 واقع در تالار شباهنگ راس ساعت 9 صبح برگزار میگردد.