جلسه مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی باحضور مدیران سازمان تعاونی روستایی در اتحادیه تعاونی های روستایی شهرستان شهریار با دستور جلسه استفاده از غرف اتحادیه استان جهت فروش محصولات کشاورزی  تولید شده در شهرستان شهریار