نمایی از جلسه برنامه ریزی تحصیلی دانشگاه
امروز مورخ ۱۵شهریور سال ۱۳۹۹
جلسه باحضور رییس دانشگاه جامع .علمی کاربردی جناب دکتر پیش بین و مدیران ارشد این دانشگاه و روسای سایر مراکز دانشگاهی شروع شد.

حاضرین این جلسه:  جناب عباسزاده مشاور عالی آموزشی دانشگاه شباهنگ.
جناب سلمانی :رییس حراست شرکت ودانشگاه
جناب محبوب ؛معاون آموزش وپژوهش دانشگاه
جناب مهندس خراسانی معاون گروه های آموزشی