جلسه اتحادیه تعاونی های روستایی شهرستان شهریار مورخ ۱۷شهریور سال۱۳۹۹
موضوع جلسه :
افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی اعضای
تعین تکلیف اموال مازاد اتحادیه
تعین ساختار مالی اتحادیه
جلسه ابتدا با تلاوت آیاتی از کلام ا...مجید شروع و سپس جناب چهارلنگ رییس هیات مدیره اتحادیه توضیحاتی مبنی بر ضرورت دستور جلسه ارایه نمودند و سپس تبادل و نظر بین اعضا صورت پذیرفت.

جناب محمدی عضوهیات مدیره اتحادیه ومدیر عامل شرکت تعاونی شباهنگ نسبت رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستور جلسه وضرورت واهمیت مواردمطروحه را توضیح دادند.وسپس با اکثریت آرای دستورات جلسه به تصویب اعضای هیات مدیره رسید .