حضور نمایندگان گروه کهنز در جلسه هیات مدیره :
ابتدای جلسه جناب صالح پور رییس هیات مدیره پس از خیر مقدم گویی خلاصه از گزارش عملکرد شرکت را ارائه نمودند
سپس جناب اسماعیلی بعنوان نماینده اعضای از  عملکرد وزحمات یکساله اعضای هیات مدیره .مدیرعامل .بازرسین وبرگزاری مجمع عمومی ۲۰شهریورکه بروفق قانون و بسیار منظم برگزار گردیدتقدیرو تشکر نمودند .