جلسه هیات مدیره روز پنجشنبه با حضور آقای سمایی مدیرعامل اسبق شرکت و نمایندگان گروه شهریار و دهمویز آقایان کریم زند و حسن وزیری
ابتدای جلسه جناب صالح پور رییس هیات مدیره ضمن خیرمقدم گویی گزارشی کامل از عملکرد و موفقیت های شرکت ارائه نمودند  سپس جناب سمایی ضمن خرسندی و خوشحالی از عملکرد مدیران موضوعاتی در راستای فعالیت شرکت پیشنهاد دادند .
سپس جناب محمدی مدیرعامل شرکت ضمن قدردانی از حضور بزرگواران قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت فعالیت شرکت در تمام حوزه را بطور مفصل وکامل تشریح نمودند.