بازدید روءسا دانشگاه جمع علمی کاربردی از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد شباهنگ