در این بازدید پس از توضیحات مدیرعامل محترم شرکت جناب محمدی درراستای اهداف آموزشی دکتر امیدی رییس هیات نظارت عملکرد مرکز شباهنگ را بسیار مثبت ارزیابی داشتند و با توجه به ظرفیت بالای شرکت شباهنگ  آینده این مرکز بسیار مطلوب اعلام نمودند.