دراین مراسم تشکل های کشاورزی و اصناف و سایر فعالان بخش کشاورزی حضور داشتند .
لازم بذکر است باتوجه به سوابق مدیریتی دکتر سلگی نامبرده به سمت مدیر کل تعاونی روستایی استان تهران منصوب گردیند .
مراتب سپاس و قدردانی فعلان بخش کشاورزی از دکتر سلگی بعمل امد.