جلسه انتخابات نمایندگان گروه مستند به ماده 25 اساسنامه و آیین نامه تشکیل جلسات گروه های تعاونی و شرایط و نحوه انتخابات نمایندگان گروه مصوب 1398/05/10