بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا محترم گروه های کهنز , دینارآباد , رزکان , اسکمان , رضی آباد , حصارزیرک و هفت جوی میرساند با عنایت به آگهی منتشره جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ 1399/12/14 افرادی که قصد ثبت نام کاندیدای تکمیلی هیات مدیره را دارنند تا تاریخ 99/12/3 با تحویل مدارک به دفتر مرکزی شباهنگ ثبت نام نماییند.