برگزاری برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول سال 99 روز پنجشنبه 14 اسفند و گزارش رییس هیات مدیره , بازرس و مدیر عامل شرکت