جلسه هم اندیشی در جهت رفع مانع زدایی ها و پشتیبانی باحضور جناب آقای دکتر سلگی مدیر کل محترم تعاون روستایی استان تهران ومدیران شهرستان ، مدیران عامل تعاونی ها و تشکل ها :
در این جلسه پس از عرض خیر مقدم و گرامی داشت یاد وخاطره همکاران توسط مدیر عامل شرکت تعاونی شباهنگ جناب آقای محمدی  ،ایشان گزارشی جامع از عملکرد شرکت تعاونی شباهنگ در طی سالهای مالی ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ ارائه نمودند .
در همین راستا مدیرکل تعاونی های روستایی استان تهران جناب آقای دکتر سلگی از زحمات مدیران شرکت تعاونی شباهنگ تقدیرو تشکر نمودند .