این جلسه به ریاست فرماندار محترم شهرستان شهریار جناب مهندس طاهری و شهرداران ،رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان سرکار خانم مهندس خدری .مدیرعامل شرکت شباهنگ شهریار جناب محمدی. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های روستایی شهرستان‌ شهریار جناب قزوینی به میزبانی شهرداری صباشهر تشکیل گریدید.
دستور جلسه ؛
اجرای عملیات روستا بازار ها مستند به ماده یک  قانون تمرکز و اختیارات وزارت جهاد وکشاورزی ،با مشارکت فعال تشکل ها و تعاونی شباهنگ شهریار ،
اهداف این قانون  حمایت از بخش تولید و مدیریت توزیع محصولات شده،حذف واسطه ها ،و ارائه محصولات غذایی سالم تا مرحله مصرف