به گزارش روابط عمومی شرکت شباهنگ :

اعضای جدید هیات مدیره شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار به مدت 3 سال مالی اتخاب شدند.

اعضای منتخب به شرح ذیل عبارتند از :

آقایان حسن صالح پور، حسن حکمتی، رضا خلج، سید جلال حسینی، رضا سلطانی، رضا خلج و سرکار خانم ماجدی

با آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای عزیزان