آخرین انتخابات انجام شده 

 

 

بخش مدیر عامل :

 

جناب آقای قاسم محمدی 

 

بخش هیئت مدیره:

 

1- سرکار خانم اکرم ماجدی

2-جناب آقای سعید حکمتی

3-جناب آقای رضا سلطانی