برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی مدیریت استراتژیک
ویژه مدیران شرکت تعاونی شباهنگ
با حضور دکتر مرتضی موسی خانی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران