برگزاری دوره آموزشی اسناد تجاری ویژه مسئولین واحد اعتباری شرکت شباهنگ

مدرس: جناب آقای دکتر زارع