چهاردهمین جلسه شورای معاونین


دستور جلسه:


1. پیگیری سیستماتیک نمودن امور مالی تالار شباهنگ
2. پیگیری رزرواسیون آنلاین و تکمیل تجهیزات هتل گل گندم مشهد
3. ارائه ترازنامه آزمایشی شرکت شباهنگ تا پایان بهمن 1395