به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار روز دوشنبه 1401/8/9 سال جاری آقای ابن علی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد استان سمنان، در معیت آقای دکتر اسماعیلی از دفتر میوه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی و خانم مهندس عبد الشاه کارشناس مسئول باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با آقای محمدی مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی شباهنگ و آقای مهندس عسکری قائم مقام مجموعه شباهنگ دیدار نمودند و در ادامه از آخرین روند فعالیتها، دستاوردها و طرح های توسعه ای شرکت تعاونی شباهنگ بازدید به عمل آوردند.