سند چشم انداز شباهنگ

 

شتاب رو به تزاید تحولات در پهنه حیات بشری در قرن اخیر مفهوم جدید و عمیقی از زمان بدست داده و انسانها می روند مفهوم نوینی از توسعه دریابند به گونه ای که رمز و راز حیات آنان در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی وتکاملی به طرزی بدیع رخ می نماید توجه انسانها به مشارکت همه جانبه با همدیگر در تمامی زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وسیاسی وشکل گیری تشکل های مشارکت مدار، توسعه تعاونیها روز به روز جدی تر وعمومی تر می شود. فزونی ارتباطات و سرعت تبادل اطلاعات بین جوامع بشری مرزهای جغرافیانی و سیاسی و اقتصادی را بر می چیند ، این روند در آینده ای نه چندان دور جهان را به دهکده ای جهانی مبدل می سازد مطالعه سیر این تحولات و پیش بینی مسائل رودرروی انسانها با استفاده از شاخص های تحول و توسعه و رشد و کمک به انسانها برای آماده شدن به رو در رویی با موانع و مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وظیفه ای است که بر دوش تعاونیها سنگینی می کند با این تفکرو احساس وظیفه شرکت تعاونی روستائی شباهنگ از فرصتی که فرآیند تلاش های چند ساله اخیر فراهم آورده بهره گرفته و خود را مهیای برداشتن گامهای بعدی تحول می نمایدتا با شتابی که بتواند کم نمودن فاصله بین اقدامات انجام یافته با نیازها و اهداف وجودی را فراهم نمایدوتا سال 1400 ووضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء را تا حد مطلوب ارتقاء دهد برای این مهم با توجه به تکالیفی که مجمع عمومی شرکت در سالهای اخیر برای مدیران شرکت تعیین نموده اینک شرکت برآن شده با بازخوانی و تدقیق در اقدامات انجام یافته برای دستیابی به کمال ومطلوب تدابیری برگزیده و با تکیه بر درون مایه خود (مشارکت عمومی اعضاء) به مقصد متعالی در سال 1400 نائل آید برای این مهم چشم انداز 13ساله ای طی سه برنامه اجرایی تدوین می شود ، امید می رود شباهنگ بتواند رسالت و نقش خود را ایفاد کرده واندیشه برنامه ریزان و مسئولان اقتصادی و اجتماعی را متوجه توان بالقوه تعاونیها و حمایت همه جانبه از آنها نموده وزمینه را برای تغییر نگرش بدنه کارشناسی به تعاون از ابزار نگری به قبول تعاونیها به عنوان تشکل های اقتصادی و اجتماعی مردمی فراهم نماید .

عناوین سند چشم انداز سال 1400

  • بازرگانی (کالاهای مصرفی)
  • بازرگانی (تجارت خارجی )
  • بازرگانی (خرید و فروش محصولات کشاورزی)
  • بازرگانی( توزیع امکانات تولیدی )
  • تولیدی
  • اعتبارات
  • ورزش
  • درمانی
  • فرهنگی – آموزشی- اطلاع رسانی