لیست اسامی هیئت مدیره شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهریار

 

 

  1. جناب آقای حسن صالح پور رییس هیئت مدیره
  2. جناب آقای فرامرز دیناری نایب رییس
  3. جناب آقای رضا خلج فرزند غلامرضا منشی
  4. جناب آقای محمدحسن فرهانی نیا عضو 
  5. جناب آقای سعید حکمتی عضو
  6. جناب آقای رضا سلطانی عضو
  7. سرکار خانم اکرم ماجدی عضو