لیست اسامی هیئت مدیره شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهریار

 

 

  1. جناب آقای حسن صالح پور
  2. جناب آقای رضا خلج
  3. جناب آقای رضا خلج فرزند غلامرضا
  4. جناب آقای سید جلال حسینی
  5. جناب آقای سعید حکمتی
  6. جناب آقای رضا سلطانی
  7. سرکار خانم اکرم ماجدی