عملیات تعویض چمن مصنوعی استادیوم 12000 هزار نفری شباهنگ آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت، عملیات جمع آوری و تعویض چمن مصنوعی استادیوم شباهنگ از روز چهارشنبه 30 فروردین 1402 آغاز شد.
در این اقدام، نخست چمن مصنوعی قبلی که آسیب دیده بود برداشته و پس از زیرسازی و اقدامات اولیه، چمن مصنوعی مناسب(دارای استاندارد فیفا) جایگزین و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.