آخرین انتصابات انجام شده 

 

 

 مسئولین جدید الانتصاب توسط مدیرعامل 


 

  1. جناب آقای یوسف سلمانی، مسئول حراست