آخرین انتصابات انجام شده 

 

 

 مسئولین جدید الانتصاب توسط مدیرعامل 

۱_ جناب آقای محسن طالبی، مسئول حسابرسی داخلی


۲_جناب آقای روح اله بختیاری، مسئول حراست


۳_ جناب آقای صادق شکیبایی، مسئول آموزش


۴_ خانم سمیرا شمسی، مسئول بخش کشاورزی