تشکیل جلسه نماینده محترم روابط عمومی بانک مسکن شمال غرب استان تهران جناب آقای میرزایی با رئیس محترم هیئت مدیره جناب آقای فرجی و مدیرعامل محترم تعاونی شباهنگ جناب آقای مهندس سمالند در خصوص تهیه گزارش از مشتریان VIP بانک مسکن و همچنین تعامل و همکاری سازنده در خصوص مسائل مالی تعاونی پیرو شعار اقتصاد مقاومتی.