بازدید مدیران ادارات تعاون روستایی شهرستان های استان اصفهان از شرکت تعاونی شباهنگ شهریار