دستور جلسه:


1. تهیه تراز مالی 9 ماهه 96
2. برنامه ریزی و اطلاع رسانی جهت برگزاری همایش کشاورزی پایدار
3.ساماندهی وضعیت فروشگاه لوازم خانگی
4. پیگیری امور مربوط به تجهیز رستوران لوکس شباهنگ
5. پیشنهاد ارائه طرح بهره برداری بهینه از فضای پارک آبی